แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่2 (1 เม.ย. 2564-30 ก.ย. 2564) แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข


ข้อมูลพื้นฐาน : สถานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำต่อเดือน

อุปกรณ์สื่อสารสำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา

ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ

ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ