แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)


ข้อมูลพื้นฐาน : สถานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำต่อเดือน

อุปกรณ์สื่อสารสำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา

ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ

ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ