คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ทะเบียนผู้รับจ้าง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาและใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
ระบบจัดเก็บไฟล์กรมทรัพยากรน้ำ
การจัดการความรู้กรมทรัพยากรน้ำ
สำรวจประปา
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว
ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุ Matpro
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร (Intranet)
การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ
ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (รวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ำ)
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
TNMC
ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นลำน้ำ
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
ระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม
ระบบฐานข้อมูลกลาง (ติดตามแผนงานโครงการ)
แผนที่สถานการณ์น้ำท่วม
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
ข้อมูลรายงานความร่วมมืออาเช๊ยนด้านน้ำ
ข้อมูลรายงานความร่วมมืออาเช๊ยนด้านน้ำ
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบ
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ