แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
เว็บไซต์พื้นที่ชุ่มน้ำ
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
พัฒนาระบบราชการ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
รับสมัครสอบ
ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
การจัดทำต้นทุนผลผลิต
การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ. 2565
กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
แผนปฏิบัติการ 5G
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุ Matpro
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
สำรวจประปา
หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ
ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร (Intranet)
ระบบจัดเก็บไฟล์กรมทรัพยากรน้ำ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (รวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ำ)
ระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม
ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นลำน้ำ
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
เข้าสู่ระบบ
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
แผนที่สถานการณ์น้ำท่วม
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว
วารสาร Unisearch Journal
ข้อมูลรายงานความร่วมมืออาเช๊ยนด้านน้ำ
ข้อมูลรายงานความร่วมมืออาเช๊ยนด้านน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ